BDt 80-05 2018-06-19

BDt 50 55 80-05 405-3 vid Budapest Nyugati 2018-06-19