BM71/Flygtoget 2014-07-09

BM71 04 i Drammen 2014-07-09
BM71 09 vid Skøyen 2014-07-09